Provozní řád

 

Provozní řád


 

Každý návštěvník klubovny, nebo jednorázových akcí pořádaných mimo prostory klubovny, je povinnen se seznámit s provozním řádem a dodržovat ho.


 

1. Každý dospělý návštěvník (maminka, tatínek, atd.) se při příchodu zapíše do docházkové listiny a zaplatí poplatek za vstupné, případně za kroužky. Výše vstupného a kroužků se řídí Ceníkem Dětského klubu Kamarád.

 

2. Vstup do klubovny je možný pouze v přezůvkách nebo ponožkách. K přezutí a odložení věcí slouží šatna. Za odložené věci v šatně Dětský klub Kamarád neručí.

 

3. Odpovědnost za své dítě nese doprovod dítěte po celou dobu pobytu v Dětském klubu Kamarád a v areálu ZŠ. Zákonný zástupce respektuje připravený a zorganizovaný program (jak v klubovně, tak na jednorázových akcích mimo prostory DKK) organizací.

 

4. Do klubovny mají zákaz vstupu infekční osoby, osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Osoby pracující pro Dětský klub Kamarád mají právo takovouto osobu z prostor klubovny vykázat.

 

5. Do klubovny je zakázáno vodit jakákoli zvířata.

 

6. Do hracího prostoru se nenosí jídlo ani pití.

 

7. Pokud chcete nabídnout jídlo i ostatním dětem, zeptejte se nejdříve jejich doprovodu (z důvodu alergií apod.).

 

8. V klubovně je dětem k dispozici nočník. Na WC v přízemí budovy je nutné děti doprovodit.

 

9. Dbejte, aby se děti chovaly ke všemu vybavení i hračkám v klubovně šetrně a nenechávejte děti bez dozoru.

 

10. Prosíme také o zvýšenou toleranci při řešení konfliktů mezi dětmi.

 

11. Za věci přinesené do prostor klubovny a na jednorázové akce mimo prostory klubovny nenese Dětský klub žádnou zodpovědnost.

 

12. Návštěvník Dětského klubu Kamarád souhlasí s možností publikovat v tisku, propagačních materiálech a v elektronických médiích fotografie a videonahrávky z činnosti DKK, o. s., které ho zachycují či zachycují jeho dítě. Tento souhlas poskytuje na dobu neurčitou. Návštěvník byl poučen o právech z. č. 101/2000Sb. v platném znění, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli písemně odvolat a to bez udání důvodů.


 

Schváleno valnou hromadou Dětského klubu Kamarád, o. s. dne 20.4. 2012 v Kostomlatech nad Labem.


 

Libuše Břeňová

předsedkyně sdružení

 

Ceník

Pobyt v herně v út dopoledne

20 Kč za dospělého, děti zdarma

S možností využití tvořeníčka pro nejmenší zpoplatněné 10,- Kč

Pobyt v herně  během kroužků

20 Kč za dospělého, děti zdarma

Klient neplatí:

-          pokud navštívil klubovnu ten den dopoledne

-          pokud  doprovází dítě na kroužek

Míčové hry, čtenářský kroužek,

logopedie

Půlroční platba dle dohody s lektorem

 

Klubáček

Půlroční platba dle dohody s lektorem

 

Angličtina pro předškoláky

Půlroční platba dle dohody s lektorem

Pokud klient s dítětem navštíví klubovnu 15 minut před začátkem a 20 minut po konci kroužku, neplatí vstupné za pobyt v herně a to ani tehdy, pokud hernu využívá další dítě, které s dospělým klientem přišlo.

Cena vstupného či kursovného při jednorázových akcích (akce pro širší veřejnost, přednášky, kursy…) se stanovuje samostatně a je vždy známá minimálně jeden týden před pořádanou akcí.

V Kostomlatech n. L.

Dne 1.září 2012                                                                                                 Libuše Břeňová

 

Joomla Business Templates by template joomla